Regulamin głosowania na patrona Szkoły Podstawowej

Regulamin głosowania na patrona Szkoły Podstawowej

Regulamin

Głosowania w wyborach na patrona Szkoły Podstawowej w Niedzicy przy Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy w dniu 27 listopada 2019 r.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

 1. Miejscem głosowania jest budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy.
 2. Patrona Szkoły Podstawowej w Niedzicy wybierają:
 3. a) nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Niedzicy
 4. b) uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Niedzicy
 5. c) rodzice wychowanków i uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
 6. d) społeczność z obwodu Szkoły Podstawowej w Niedzicy
 7. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie:
 8. a) w godzinach 11.30 – 13.30;
 • przedstawiciel nauczycieli: Magiera Dorota
 • przedstawiciel rodziców: Waniczek Agata
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Kapołka Mateusz
 1. w godzinach 16.00 – 19.00:
 • przedstawiciele nauczycieli: Łukuś Elżbieta, Koterba Agnieszka
 • przedstawiciele rodziców: Milaniak Elżbieta, Kaszycki Agnieszka
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Kapołka Mateusz.

§2

 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
 2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna.
 3. Na karcie znajdują się 4 nazwiska (kandydaci na patrona szkoły):
 4. a) Faryniak Mieczysława
 5. b) Korczak Janusz
 6. c) Bł. Ks. Popiełuszko Jerzy
 7. d) Skłodowska – Curie Maria
 8. Karty opatrzone są pieczęcią urzędową Szkoły Podstawowej w Niedzicy.

§3

 1. Głosowanie odbędzie się 27 listopada 2019 r.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach od 11.30 do 13.30.
 3. Rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi mogą oddać swoje głosy w godzinach od 16.00 do 19.00.

§4

 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.
 2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez wywieszenie protokołu na tablicy ogłoszeń.

Rozdział 2

Zasady głosowania

§5

Karty do głosowania sporządzone wg jednolitej formy zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach na Patrona Szkoły Podstawowej w Niedzicy”. Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się jednakową kratkę.

§6

 1. Uprawnieni do głosowania dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” (dwie przecinające się linie) w jednej kratce, obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Patrona Szkoły Podstawowej w Niedzicy .
 2. Jeżeli głosujący na karcie do głosowania:

1) postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce;

2) nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;

3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1 – głos taki uważa się za nieważny.

§7

Za wybranego w drodze głosowania na Patrona Szkoły Podstawowej w Niedzicy uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów (znaków „x” w kratce przy nazwisku tego kandydata).

§8

 1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa, co najmniej:

1) liczbę przygotowanych kart do głosowania

2) liczbę oddanych głosów;

3) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;

4) liczbę wydanych kart do głosowania;

5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6) liczbę głosów nieważnych;

7) liczbę głosów ważnych;

8) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów a nadto stwierdza wynik wyborów.

 1. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
 2. Po zakończeniu prac Komisji Skrutacyjnej pełna dokumentacja przeprowadzonych wyborów zostanie przekazana Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy.

 

Dyrektor ZPO w Niedzicy

Skip to content