„SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI”

„SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI”

Regulamin VII szkolnego konkursu recytatorskiego dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III  ZPO w Niedzicy w roku szkolnym 2022/2023

I. Nazwa konkursu: „Lubimy poezję”
II. Kategoria wiekowa
    Konkurs przeznaczony jest dla następujących grup wiekowych:

 • Oddziały przedszkolne
 • Klasy 0 oraz I-III

III. Cele konkursu;

 • Zainteresowanie uczniów poezją od najmłodszych lat
 • Kształtowanie dykcji, wyobraźni i wrażliwości językowej
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich
 • Propagowanie kultury żywego słowa
 • Doskonalenie umiejętności prezentacji na scenie
 • Odniesienie do Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca
 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • W konkursie szkolnym może brać udział maksymalnie 5 uczniów z każdego
  oddziału przedszkolnego i 3 uczniów z każdego oddziału klas I-III
 • Jeżeli zaistnieje konieczność, wychowawcy przeprowadzą eliminacje klasowe do 27 marca 2023r.
 • Karty zgłoszenia do konkursu wypełniają wychowawcy klas i składają je do 28 marca 2023r. do nauczyciela organizującego konkurs
 • Dzieci dokonują wyboru utworu poetyckiego z klasycznego lub współczesnego
  kanonu poezji dziecięcej adekwatnej do wieku i swoich upodobań, w wyborze utworu może pomóc nauczyciel lub rodzic
 • Konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego (dozwolone
  gestykulowanie, użycie rekwizytów, stroju dodającego wyrazu artystycznego)

V. Przebieg konkursu:

 • Konkurs szkolny odbędzie się 30 marca 2023r. o godz.10
 • Konkurs dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się w budynku przedszkola
  według wewnętrznych ustaleń organizacyjnych wychowawców oraz potrzeb
  dzieci
 • Konkurs dla oddziału 0  i klas I-III odbędzie się w budynku szkoły

VI. Kryteria oceny:
     W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele edukacji przedszkolnej i
     wczesnoszkolnej. Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:

 • Odpowiedni dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • Interpretacja tekstu
 • Dykcja i wyrazistość
 • Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

VII. Nagrody:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody zaproponowane przez Radę Rodziców.
                                                

                                                   Nauczyciel organizujący konkurs Joanna Kopaczka

Skip to content