Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Home / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W roku kalendarzowym 2020 Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy realizuje program wieloletni – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”[1].

W ramach Programu, na podstawie złożonego wniosku, w naszej szkole organizowane są przez bibliotekę i wychowawców akcje, które mają na celu propagowanie czytelnictwa.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa stan księgozbioru bibliotecznego wzbogacił się o woluminy:

 • 1.082  (ilość książek)
 • 263  (tytuły)

na kwotę 15.000,00 zł

Przy wyborze utworów szkoła kierowała się badaniami ankietowymi przeprowadzonymi przez nauczyciela bibliotekarza wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły w dniu 04.09.2020 r., które posłużyły do analizy potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.

Przy wyborze pozycji książkowych nauczyciel bibliotekarz, w ramach współpracy, zwrócił się również z prośbą do Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego o opinię na temat wyboru tytułów oraz ilości woluminów tworzących zestawienie sporządzone w ramach Programu. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowali zamówienie książek, które zostało złożone do realizacji (dokument opiniujący RR i SU został opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i przekazany p.o. dyrektora Zespołu w dniu 28.09.2020 r.).

Zakupione książki zostały wpisane do papierowej oraz internetowej księgi inwentarzowej księgozbioru bibliotecznego (Program MOL_NET+).

Wykaz książek, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, znajduje się w Katalogu Online Biblioteki Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy – zakładka „Zestawienie”.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz


[1] „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytamy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nauczyciel bibliotekarz (przed wprowadzeniem nauczania zdalnego) odwiedził dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej
w Niedzicy w celu zachęcenia ich do czytania nowo zakupionych książek, jakie zasiliły szkolną bibliotekę w ostatnim czasie. Radość dzieci była tym większa, że wśród książek pojawiły się  tytuły, które, jak wynika z badań ankietowych, były też ich propozycjami. Bowiem przy wyborze utworów szkoła kierowała się potrzebami i zainteresowaniami czytelniczymi uczniów. Nauczyciel bibliotekarz podczas tej wizyty czytał również fragmenty wybranych przez dzieci książek zakupionych w ramach Programu, co wywołało niemałą radość wśród młodych czytelników.

Dziękuję Paniom Wychowawczyniom klas I – III Szkoły Podstawowej w Niedzicy za umożliwienie przeprowadzenia pogadanki mającej na celu propagowanie czytelnictwa
i współpracę w tym zakresie.

Wykaz książek, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, znajduje się w Katalogu Online Biblioteki Zespołu Placówek Oświatowych
w Niedzicy – zakładka „Zestawienie”.

Tekst: Dorota Magiera

Zdjęcia: Wychowawczynie klas I – III

TUWIM DZIECIOM Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0A

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa grupa trzylatków z oddziału przedszkolnego słuchała wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu wychowawczyni – pani Bogusławy Neupauer. „Tuwim dzieciom” to lektura wzbogacona pięknymi ilustracjami,
której utwory nieustannie bawią i uczą dzieci. Niezrównany warsztat poety, znakomite połączenie dowcipu z nauką sprawiają, że niezmiennie sięgają po nie kolejne pokolenia czytelników. Dzieci oddziału 0a bardzo chętnie wsłuchiwały się w czytane wiersze. Aby pokazać, że świat przedstawiony językiem poetyckim może wzbudzać radość i jednocześnie uczyć, grupa trzylatków, pod kierunkiem pani Bogusławy, wykonała inscenizację wiersza „Rzepka”. Nie zabrakło tytułowej rzepki, dziadka i babci oraz innych postaci z utworu. Należy podkreślić, że wszyscy mieli piękne stroje, specjalnie przygotowane do przedstawienia. W ten sposób dzieci mogły się przekonać, że nigdy nie należy poddawać się
i warto sobie pomagać.

Dziękuję Pani Wychowawczyni, która w tak ciekawy sposób promuje czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci naszej szkoły.

Dziękuję również wszystkim Dzieciom, które nie tylko słuchały, ale też pokazały, że książki mogą dawać radość nam wszystkim.

Tekst: Dorota Magiera

ZAKŁADKA WIZYTÓWKĄ KSIĄŻKI

W dzisiejszym zabieganym świecie trudno jest znaleźć czas na czytanie książek, co wymaga wysiłku, zaangażowania i nierzadko rezygnacji z wielu innych aprobujących zajęć. Nie bez powodu Adolf Rudnicki twierdził, że: Czytanie to jedna z najtrudniejszych sztuk, inaczej nie byłoby stale tylu omyłek. Czytać winno się całym życiem, ale nie zawsze można, nie zawsze własne życie wystarczy (…) Słowa te znajdują odzwierciedlenie szczególnie w dzisiejszych czasach, w których nietrudno o bogactwo różnorodności, dających pozorne korzyści. Należy zatem szukać takich rozwiązań, aby zbliżyć do siebie ludzi, wzmocnić relacje interpersonalne, na nowo podjąć studia o samym człowieku. W tej drodze odkrywania nie można obejść się bez książki, która mimo swej nieustającej ewolucji wciąż stanowi źródło poznania nas samych.

Czytelnictwo jest wyzwaniem, przed którym stają przede wszystkim nauczyciele oraz bibliotekarze, szukający nowych rozwiązań i sposobów zainteresowania książką. Świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, Biblioteka ZPO w Niedzicy i Gminna Biblioteka Publiczna filia w Niedzicy, w ramach współpracy, zorganizowały wystawę pt. „Zakładka wizytówką książki”. Zadaniem uczniów było stworzenie zakładki dowolnych rozmiarów
i kształtów – wizytówki danej książki. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi młodego czytelnika na książkę, która w obecnych czasach nie cieszy się należnym jej szacunkiem
i uwagą. A to właśnie książka daje niesłychany wachlarz poznania nas samych, bowiem jak twierdził Józef Ignacy Kraszewski: W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

HISTORIA I KULTURA KSIĄŻKI

W jakim celu i jak powstawały książki? Na to pytanie stara się odpowiedzieć nauczyciel bibliotekarz, który zaprasza do refleksyjnych poszukiwań na ten temat uczniów naszej szkoły.
W tym celu biblioteka organizuje wystawę książek, które ewoluowały przez tysiąclecia. Ich autorami są uczniowie naszej szkoły.

Wszyscy wiemy, że język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Wypowiedziane słowa są jednak ulotne, dlatego też, aby przetrwały wieki, szukano sposobu na ich przechowywanie. Do tego celu służyły pierwotne formy książki, które wraz z rozwojem cywilizacji i technologii zmieniały swój kształt, formę i materiały, z jakich zostały wykonane. Analizując historię rozwoju książki, przyporządkowano ją do trzech kategorii: książka rękopiśmienna, książka drukowana i książka elektroniczna.

Uczniowie, w grupach lub indywidualnie, zajmowali się tworzeniem wybranej przez siebie książki. Największą popularnością dotychczas cieszyły się gliniane tabliczki, zwoje papirusowe oraz
e-booki. Pojawiały się również manuskrypty. Podczas tworzenia książek na twarzach młodych czytelników widoczne było zadowolenie i ciekawość, jaki będzie efekt końcowy. Zaangażowanie
i współpraca sukcesywnie doprowadziły do powstania wystawy, która uwieczniła pracę uczniów.

Przy tej okazji warto przywołać również postać włoskiego filozofa – Umberto Eco, który w książce „Drugie zapiski na pudełku od zapałek” odpowiada na pytanie: „Dlaczego książki przedłużają nam życie?” Tłumaczy sentencję „Człowiek czytający wart jest dwóch”, z jednej strony jako wyjątkowo trafny slogan, a z drugiej strony mówi, że „słowa pisane (i w ogóle mowa) przedłuża życie”. Jak to rozumieć? Umberto Eco sam odpowiada. Jego zdaniem człowiek oczytany, w przeciwieństwie do analfabety (lub człowieka, który nie czyta), przeżywa wiele żyć, wcielając się w różne postaci.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Zależność między słowami a rzeczywistością wydaje się być oczywista dla każdego człowieka. Język to podstawowe narzędzie komunikacji, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. To „językiem poznajemy świat”, dzięki niemu możemy go opisać, wartościować, podejmować działania, ale nade wszystko istnieć wśród innych ludzi. Zamysłem lepszego i głębszego poznania tej zależności między mową a życiem jest rozpowszechnienie przez bibliotekę szkolną wśród dzieci i młodzieży Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada na dzień 21 lutego każdego roku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka szkolna stworzyła wystawę tematyczną i kącik ćwiczeń ortograficznych, językowych. Podczas przerw uczniowie rozwiązywali krzyżówki, zagadki, rebusy. Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Istniała też możliwość skorzystania ze słowników, przygotowanych na tę okoliczność. Pracowano indywidualnie i grupowo. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy stał się okazją do efektywnego powtórzenia, ugruntowania i poszerzenia wiedzy z językoznawstwa. Warto pielęgnować nasz język ojczysty, zarówno ten współczesny, jak też ten dawny. Bowiem, jak powiedział Franciszek Ksawery Dmochowski:

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.”

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

Zdjęcia: Bogusława Neupauer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w klasie 0b

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dzieci z oddziału 0b, pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Jamróz, poznały wiersz „Zoo” Jana Brzechwy, jednego z najpopularniejszych twórców dla najmłodszych. Dzieci, w ramach zajęć, stworzyły tytułowe zoo. Następnie każdy przyklejał swoje zwierzątko, a na koniec wspólnie zbudowano ogrodzenie. Zainteresowanie wzbudziło zadanie, które polegało na uzupełnianiu luk. Zabawa w zoo wywołała pozytywne emocje wśród młodszych czytelników naszej szkoły.

Dziękuję Pani Wychowawczyni za promowanie czytelnictwa, opartego na edukacji poprzez zabawę.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

„Brzechwa dzieciom” z oddziału 0c
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pięciolatki z oddziału 0c, pod kierunkiem pani Haliny Milaniak, wkroczyły w ciekawy, zabawny i niejednokrotnie zaskakujący świat utworów Jana Brzechwy. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały wiersza „Grzyby” w wykonaniu pani wychowawczyni. W ten sposób poznały nazwy wybranych grzybów, które mogą znaleźć się w koszyku grzybiarza. Bogato zdobiona ilustracjami książka tego znakomitego poety, autora bajek i wierszy dla dzieci, zainspirowała do przebrania się za bohaterów tekstu. Wrażenia były niesamowite, można było odczuć, że lekcja odbywa się na łące, na której rosną tytułowe grzyby.

Dziękuję Pani Wychowawczyni, która nie tylko zorganizowała niezwykle interesującą akcję promującą czytelnictwo, ale również sama dała przykład dzieciom i nie zapomniała o odpowiednim stroju dla siebie.

Dziękuję również Dzieciom i ich Rodzicom za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Tekst: Dorota Magiera

Zdjęcia: Halina Milaniak

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Franklin i komputer” w klasie 0 „d”

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, klasa 0 „d” postanowiła opracować książeczkę z literatury dziecięcej o przygodach małego żółwika Franklina, pt. „Franklin i komputer”. Dzieci wysłuchały tekstu, omówiły wydarzenia przedstawione w książce a następnie pracując w grupach postanowiły zilustrować poszczególne fragmenty przygód Franklina. W ten oto sposób powstały nowe, ciekawe ilustracje – interpretacja wydarzeń oczami uczniów klasy 0 „d”. Efekty pracy dzieci były bardzo inspirujące.

Tekst i zdjęcia: Joanna Kubicka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kl. I

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa I wybrała książkę „Mój niesforny szczeniak. Dom dla Urwisa” autorstwa Holly Webb.

To opowieść o tym, jak do rodziny państwa Tomczyków zawitał szczeniak Urwis. Wielbicielka psów – Ela, która marzyła o małym słodkim szczeniaku, najbardziej zaangażowała się w opiekę nad nim. Nadając mu imię Urwis nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo to imię odzwierciedli jego psotny charakter.

Uczniowie podczas zajęć wysłuchali i poznali zabawne przygody, które spotkały Elę i Urwisa. Wykonali także książeczki obrazkowe z najciekawszymi perypetiami. Uczniom bardzo spodobała się historia Urwisa i tworzenie własnych książeczek.

wychowawca klasy I
Marta Sołtys

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Klasa IIa

W ramach NPRCz uczniowie klasy IIa wybrali do przeczytania książkę G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka”. Książka składa się z 15 zagadek, które powinny rozwiązać same dzieci i swoje rozwiązanie potwierdzić odczytaniem rozwiązania zamieszczonym na końcu książki. Bardzo ciekawe i ekstrawaganckie jest już samo biuro Pozytywki, które nosi nazwę – agencja detektywistyczna „Różowe okulary”. Zadaniem uczniów, oprócz próby rozwiązania zagadek, było wykonanie pracy przestrzennej lub rysunku przedstawiającego wnętrze tejże agencji z uchwyceniem wystroju wnętrz wraz z akcentami opisanymi w książce. Oto prace uczniów.

Wioletta Kowalczyk

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kl. II b

Po podróży do Afryki z Kazikiem, pora na relację z naszych działań. Podczas nauki zdalnej uczniowie przygotowali ilustracje do przygód Kazika, które się im najbardziej podobały, a wybór był trudny. Na podstawie rysunków stworzyliśmy ilustrowaną książkę „Afryka Kazika”, prócz ilustracji uczniowie klasy II b przygotowali również obrazkowe komiksy, które wspólnie omówiliśmy podczas zajęć. Podróż po Afryce była wspaniałą przygodą. Uczniowie byli zafascynowani lekturą i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że Kazik był niezwykle odważnym człowiekiem.

Kinga Kapołka

„Dzieci z Bullerbyn”
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
w klasie IIIa

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy IIIa omówili lekturę „Dzieci z Bullerbyn”. Jest to jedna z najpopularniejszych powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Ciepła, pełna przygód i humoru opowieść o dzieciństwie, jest historią znaną kilku pokoleniom czytelników.

Lektura zachwyciła uczniów, co było widać podczas zajęć i swobodnych rozmów. Uczniowie bardzo ładnie opowiadali ciekawe przygody bohaterów z Bullerbyn, poznali zwyczaje panujące w Szwecji. Dzieci, jak zawsze wykonały szereg kart pracy związanych z lekturą, krzyżówki, łamigłówki oraz prace plastyczne.

Na zakończenie omawiania lektury dzieci wykonały makietę wioski Bullerbyn w czterech porach roku, przedstawiły plan z domkami bohaterów książki.

Kierując się własnym pomysłem, kreatywnością i wyobrażeniem tego, co opisane w książce, trzecioklasiści wykonali wspaniałe dzieła. Jak widać każda praca była wyjątkowa i jedyna
w swoim rodzaju.

Zapraszamy do obejrzenia prac w galerii zdjęć.

Joanna Kopaczka

UROKI POLSKIEJ JESIENI

W ostatnich dniach uczniowie klasy III b, pod kierunkiem pani Beaty Grońskiej, czytali i omawiali wiersze tematycznie związane z jesienią. Celem zajęć było propagowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem poezji. To jeden z postulatów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który realizowany jest przez naszą szkołę. Aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania utworów poetyckich, uczniowie klasy III b, z pomocą swoich rodziców, wykonali kolorowe jesienne kompozycje, które zdobią klasę. Do ich konstrukcji wykorzystano suszone rośliny, liście i wiele innych okazów roślin. W ten oto sposób czytanie poezji przełożyło się na powstanie pięknych kompozycji jesiennych, które udowadniają, że poezja, jak się okazuje, może być ciekawa, kolorowa i zaskakująca.

Tekst: Dorota Magiera

Zdjęcia: Beata Grońska

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kl. III b

W ramach realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy III b wybrali sobie z zasobów bibliotecznych lekturę klasy III „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”.

To napisana ze swadą historia dzieciństwa Juliana Tuwima zawierająca wiele zabawnych historii z jego życia przeplatanych wierszami i żartami. A wszystkie takie barwne
i wybuchowe jak mikstury chemiczne małego Juliana. To opowieść o Julku – niezłym ziółku. O budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego niesłużących maszyn i urządzeń.
O hodowaniu zaskrońców w pudełku i…

To właśnie dzięki wielu swoim pasjom Julek został poetą. I to takim poetą: „że choćby przyszło tysiąc pisarzy i każdy tysiąc strof by wysmażył, i każdy nie wiem, jak się nadymał,
nikt nie dogoni Julka Tuwima”.

Jednym z zadań uczniów było namalowanie ilustracji do wybranego fragmentu lektury. Prace uczniów umieszczono na gazetce na korytarzu. Uczniowie w ten sposób pragną zachęcić kolegów i koleżanki do przeczytania tej właśnie książki. W późniejszym terminie z prac powstanie klasowa książeczka.

Należy wspomnieć, iż uczniowie klasy III b jesienią na wzór poety Juliana Tuwima tworzyli podczas edukacji polonistycznej piękne wiersze o jesieni. A z pomocą rodziców wykonali ciekawe, kolorowe, jesienne kompozycje z darów jesieni i materiałów przyrodniczych. Kolejnym krokiem w klasie III b będzie przygotowanie się do konkursu „Lubimy poezję”, który według szkolnego harmonogramu zaplanowano na wiosnę.


Wychowawca kl. III b
Beata Grońska

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kl. V

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa V, pod kierunkiem wychowawcy, postanowiła zorganizować akcje czytelnicze na podstawie książki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”, która wchodzi w skład cyklu powieści wydanym przez Andrzeja Maleszkę. Uczniowie poświęcili na czytanie tej niezwykłej lektury kilka lekcji prowadzonych online. Zainteresowanie przygodami rodzeństwa, które odnajduje magiczne czerwone krzesło, było tak duże, że niektórzy sięgnęli po następne tomy cyklu, a nawet kupili książkę do swojej domowej biblioteczki. W ramach akcji uczniowie wykonali plakaty, które mają zachęcić do czytania „Magicznego drzewa”. Podczas zajęć stacjonarnych klasa zaprezentowała tytułowe drzewo, ozdobione listkami wykonanymi przez uczniów. Na tym nie koniec. Pani Magdalena Dunajczan-Dolata przygotowała jeszcze jedną niespodziankę związaną z powieścią, którą niebawem uczniowie odkryją w klasie.

Tekst: Dorota Magiera

Zdjęcia: Magdalena Dunajczan-Dolata 

Sprawozdanie
z pracy z powieścią „Tajemniczy ogród” Frances Burnett w klasie VI w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

                Na lekcji wychowawczej 18 września br. wychowawca poinformował uczniów o planowanych działaniach w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie mieli za zadanie wybrać książkę, którą następnie będą czytać i omawiać.

Spośród utworów zamówionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wybraliśmy powieść Frances Burnett „Tajemniczy ogród”. Następnie na lekcji języka polskiego przeprowadziliśmy akcję promującą czytelnictwo.

Na lekcji języka polskiego 20 listopada uczniowie wybrali tematy prac przygotowane przez nauczyciela,  które skupiały się wokół trzech tematów powieści: 1 – „W magicznym ogrodzie”, 2 – „Misselthwaite Manor” oraz 3 – „Świat przedstawiony powieści Frances Burnett”.
Uczniowie czytali wyznaczone przez nauczyciela fragmenty powieści.

Kolejnym działaniem było wykonanie pracy plastycznej na lekcji plastyki 23 listopada oraz napisanie pracy literackiej na lekcji języka polskiego 25 listopada dotyczącej wybranego wcześniej tematu związanego z powieścią Frances Burnett.

Dnia 30 listopada na lekcji języka polskiego nauczyciel podsumował działania klasy związane
z projektem. Uczniowie przedstawili swoje wrażenia oraz przemyślenia związane z podejmowanymi działaniami. Okazało się, że w klasie jest wielu wielbicieli powieści Frances Burnett „Tajemniczy ogród”. Postanowiliśmy również, że będziemy podejmować kolejne działania mające na celu promowanie czytelnictwa.

Wychowawca klasy: Agnieszka Pierwoła

Tajemniczy ogród

 1. Czas i miejsce akcji, postacie w powieści             
 2. Wątki w powieści, tematyka, problematyka       
 3. Rodzaj powieści, jej cechy          

Misselthwaite Manor

 • Dom – opis ogólny
 • Pokój Mary opis
 • Gabinet indyjski, galeria, sypialnia – opis
 • Hall – opis
 • Pokój Colina – opis
 • Symbolika domu Cravenów

W magicznym ogrodzie

 1. Ogród uśpiony
 2. Ogród wiosną i latem
 3. Jesienny ogród
 4. Symbolika tajemniczego ogrodu                
 5. Czary w ogrodzie            
 6. Wpływ ogrodu na Mary i Colina               

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – „Harry Potter” w klasie VIIa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa klasa VIIa, pod kierunkiem wychowawczyni pani Edyty Magiery, zorganizowała akcję czytelniczą promującą książkę „Harry Potter” – serię siedmiu powieści fantasy autorstwa J. K. Rowling. Ukazują one fascynujący świat magii, w którym śledzimy losy tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Bez wątpienia cykl powieści kierowany jest do młodzieży, która bardzo chętnie sięga po poszczególne tytuły. Nic dziwnego, że uczniowie klasy VIIa postanowili promować właśnie ten utwór. W ramach akcji czytelniczej przygotowano plakaty w różnej formie, które jako wystawa zdobią szkolny korytarz.

Dziękuję Pani Wychowawczyni za promowanie czytelnictwa w klasie VIIa, której uczniowie bardzo chętnie odwiedzają szkolną bibliotekę.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w klasie VII B

Klasa VII B w ramach realizowanego przez szkołę programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wybrała książkę a zarazem lekturę szkolną pt. „Szatan z siódmej klasy”, K. Makuszyńskiego. Książka  wywarła na uczniach pozytywne wrażenie i dlatego sięgnęli po nią jeszcze raz. Swoją pracą w ramach programu chcieliby zachęcić kolejne osoby do jej przeczytania, a także podzielić się informacjami na jej temat.

Uczniowie wykonali Quiz, który sprawdza znajomość treści książki, a także zachęca do jej przeczytania. Ponadto czytali fragmenty książki, opracowywali najciekawsze wątki. Uzasadnili wybór książki, podając argumenty i przygotowali materiały na gazetkę ścienną.

Agnieszka Schlegel-Ciężobka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w klasie VIII

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa VIII wspólnie opracowała krzyżówkę z lektury pt. „Opowieści z Narnii”. Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie czytali fragmenty tekstu, omówili główne zagadnienia przedstawione w książce. Następnie wspólnie pracowali na dokumencie Google udostępnionym przez Classroom, tworząc pytania związane z powieścią. Uczeń Mariusz Neupauer stworzył w Excelu tabelę do krzyżówki. W ten oto sposób powstała interaktywna pomoc dydaktyczna, którą mogą wykorzystać uczniowie innych klas.

Krystyna Pawlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w Branżowej Szkole I Stopnia

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia w Niedzicy poznali książki tematycznie związane z II wojną światową. Ten okres historyczny to czas upodlenia człowieka, ale też bohaterstwa, niejednokrotnie graniczącego z heroizmem. Brutalna rzeczywistość, z jaką przyszło zmierzyć się ludziom
w tamtych czasach, stała się tematem wielu książek, po które zaczęli sięgać najstarsi uczniowie naszej szkoły, zachęcani do czytania przez wychowawczynie klas: pani Justyna Pczelar, pani Ewelina Płachta-Krupa, pani Dorota Magiera.

Wśród utworów, które zostały zakupione w ramach Programu, są: „Bibliotekarka
z Auschwitz” autorstwa Antonio G. Iturbe, „Anioł z życia Auschwitz” Niny Majewskiej-Brown, „Dziewczyny z powstania” Anny Herbich-Zychowicz. Na zajęciach prowadzonych on-line czytane i omawiane były fragmenty tekstów. W ramach promocji czytelnictwa przygotowano również dodatkowe prace związane z poznanymi lekturami. Uczniowie klasy III napisali prace pt. „Moje refleksje na temat patriotyzmu”. Uczniowie klasy II wykonali gazetkę tematyczną do wybranej przez siebie książki. A uczniowie klasy I podjęli dyskusję na temat „Rola kobiet w historii”.

Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz

Skip to content